Tượng Ngài Di Lặc Ngồi Nằm, Composit Sơn Vàng

Liên hệ

Ý nghĩa: Việc thờ sản phẩm này rất quan trọng là nó giúp gia chủ sinh tâm hoan hỉ  và cung kính chiêm bái đức tướng của Phật Bồ Tát hàng ngày.

Hotline