Tượng Đồng Tử bái Quan Thế Âm Bồ Tát

Liên hệ

Tượng Đồng Tử bái Quan Thế Âm Bồ Tát là biểu tượng của lòng đại bi và cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh

Hotline